KISWAHILI FOR BEGINNERS: LETTER O & P

We continue with Letter O

Oa,ku-,                                                                 to marry( refers to a man)

olewa,ku-,                                                             marry(refers to a woman)

oga,ku-,                                                                to take a bath

ogelea,ku-,                                                           to swim

ogopa,ku-,                                                          to fear

omba,ku-,                                                            to beg, ask for something

ona,ku-,                                                                to see

ondoa,ku-,                                                             to remove

ondoka,ku-,                                                         to depart

onekana,ku-,                                                       to be seen, be visible

ongea,ku-,                                                            to speak

ongeza,ku-,                                                          to increase, add to

onyesha,ku-,                                                         to show

ote,                                                                         all

ote,                                                                         any

oza,ku-,                                                                  to rot,to give in marriage

Letter p

pa,ku-,                                                                     to give

pahali,                                                                    place

paka,                                                                     cat(s)

paka,ku-,                                                               smear (paka rangi, to paint)

pakia,ku-,                                                               to load

pakua,ku-,                                                              to unload

Pale,pale pale,                                                       there, right there on the spot

 

Related Articles

Back to top button